Pogoji uporabe

S tem dokumentom se urejajo pravni odnosi med portalom Injigo.com (v nadaljnjem besedilu Portal) in med poslovnimi in zasebnimi uporabniki portala (v nadaljnjem besedilu Uporabnik). Navedene storitve se nanašajo na uporabo portala, vnos in branje obvestil, komentarjev in audio-video materialov (v nadaljnjem besedilu Vsebina). Ne glede ali je uporabnik registriran ali ne, z vstopom na portal sprejema Pogoje opisane v tem dokumentu.

Osnovni pogoji

Uporabnik prevzema polno odgovornost za pristopanje, uporabo in interakcijo s Portalom, kot tudi za vse posledice eventuelno nastale zaradi uporabe po principu "As-Is". Uporabnik nosi izključno in polno odgovornost za vnos vsebine na Portal, bodisi v obliki novice, slike, video vsebine, bodisi kot vnos komentarja ali druge oblike. Uporabnik je seznanjem z dejstvom, da bo vsebina njegovega vnosa vidna ostalim uporabnikom. Uporabnik se odpoveduje vsem materialnim, intelektualnim ali autorskim pravicam za uporabo vnešenega materiala.

Portal si pridržuje pravico do spremembe delov, oblike, dizajna ali vsebine portala brez predhodne objave. Portal si pridržuje pravico do začasne ali trajne ukinitve storitev na Portalu brez predhodne objave. Portal si prav tako pridržuje pravico do začasne ali trajne omejitve telekomunikacijskog prometa do serverja ali do shranjenih vsebin. Potrtal si pridružuje pravico do objave oglasov na spletnih straneh, vključujoč tudi vsebine generirane s strani uporabnika na isti strani. Portal si pridržuje pravico do brisanja ali spremembe neprimernega teksta vnesenega s strani uporabnika. Portal ne odgovarja za prekinitev delovanja Portala zaradi težav na telekomunikacijskih kanalih, višje sile (Force Majeure) ali drugih razlogov.

Uporaba portala

Uporabnik, ki vnese obvestilo zagotavlja, da je on originalni lastnik ali avtor vnešene vsebine. Portal v nobenem primeru (pravno, materijalno ili moralno) ne odgovarja za resničnost, veljavnost ali zakonitost vsebine vnešene s strani uporabnika, kot tudi ne za morebitne posledice zaradi objave vsebine. Uporabnik prevzema izključno odgovornost za vnešeno vsebino kot tudi za njen vir. Uporabnik se zavezuje, da ne bo vnašal vsebin, ki širijo sovraštvo na nacionalni, verski, rasni ali spolni osnovi, ter da ne bo promoviral zakonsko nedovoljenih simbolov.

Uporabnik se obvezuje, da ne bo uporabljal Portala za oglaševanje, skrito oglaševanje ter za vnos neresničnih ponudb, namernega sramotenja oseb, podjetij ali ustanov kot tudi ne za prevare v obliki obvestil. Uporabnik – bralec je seznanjem z dejstvom, da obstaja možnost da bo izpostavljen neprimerni žaljivi ter lažni vsebini obvestil. Portal v nobenem primeru ne odgovarja za posledice tovrstne izpostavljenosti. Portal prav tako ne odgovarja za posledice ali škode nastale v kateremkoli delu vsebine ter za njeno interpretacijo ali prenos.

Ni dovoljeno kopiranje, objavljanje ali širjenje vsebine Portala brez navedbe vira. Ni dovoljeno vnašati obvestil, katerih vsebine se ponavljajo.

Registracija

Uporabnik garantira, da je on lastnik uporabniškega računa, ki ga je odprl in da se ni registriral z imenom druge osebe ali podjetja brez pisnega soglasja navedenih. Sočasno sprejema naslednje parametre:

Varnost

Portal ima sprejete potrebne ukrepe za zagotavljanje visoke stopnje varnost vnesenih podatkov, toda v nobnem primeru ne more garantirati za njih. Uporabnik se strinja s sledečimi dejstvi:

Dostop preko mobilnega telefona

Uporabnik dostopa na Portal preko mobilnega telefona na lastno odgovornost.

Objavljanje linkov in audio-vizualnih dodatkov

Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal linkov, slik in video klipov, ki kršijo odredbe te Pogodbe. Uporabnik nosi polno odgovornost za dodajanje navedenih dodatkov. Uporabnik daje pooblastilo ostalim uporabnikom in Portalu, da neovirano in brez pravice do nadomestila uporabljajo in širijo objavljene podatke. V primeru spora zaradi kršenja avtorskih in ostalih pravic, uporabnik, ki je objavil link, avdio ali vizualni dodatek, nosi izključno odgovornost za objavo.

Dodatne pravice in obveznosti

Po objavljenem sporočilu, uporabnik garantira Portalu globalno neomejeno (brez nadomestila/ royalty-free) pravico do uporabe, kopiranja, prenosa, obdelave, izmenjave, objave ali prenosa na kateremkoli mediju ali na kakršenkoli način distribucije (trenutno znan ali bodoči). Portal si pridržuje pravico, da iste podatke spreminja, skrajša ali modificira v namen prilagoditve določenemu mediju ali kanalu distribucije.

Uporabnik soglaša z dejstvom, da je lahko njegova vsebina redistribuirana, in da nosi izključno odgovornost za posledice, vkolikor se izkaže, da ni imel pravice za objavo (tj. vkolikor ni lastnik vsebine, ki jo objavlja).

Uporabnik je odgovoren za vsebino teksta v enaki meri kot tudi za vnešene avdio in video vsebine.

Ime, zaščitni znak, logo, oblika strani Portala in katerikoli slogan Portala so izključna lastnina Portala. Uporabnik nima pravice na distribucijo spremenjenega logotipa, naziva ali modificiranih strani Portala.

Politika zaščite avtorstva

Uporabnik lahko zahteva, da se odstrani vsebina vnesena s strani drugega uporabnika, ki je njegovo avtorsko delo, vkolikor to lahko dokaže. V tem primeru prosimo, da navedete svoje podatke, pošljete zahtevek s svojim skeniranim ali digitaliziranim podpisom ali podpisom Vašega pravnega zastopnika, identificirate inkriminirano vsebino ter nam dovolite dostop in navedete lokacijo te vsebine. Uporabnik se strinja, da lahko Portal v dobri veri odstrani tako vsebino, vendar ni zakonsko zavezan da to stori in tudi ne odgovarja, če take vsebine ne odstrani.

Omejitev odgovornosti

PORTAL, NJEGOVI PARTNERJI, LASTNIKI, ZAPOSLENI, SODELAVCI ALI LICENCORJI NE ODGOVARJAJO ZA KAKRŠNOKOLI DIREKTNO, INDIREKTNO, SLUČAJNO, POSEBNO, MATERIJALNO ALI DRUGO ŠKODO, V KATERE SO VKLJUČENI IZGUBA PROFITA, NEMATERIALNE ŠKODE, ŠKODE NASTALE ZARADI SODNIH SPOROV IN OSTALE ŠKODE

Pravna jurisdikcija

Spori med Portalom in Uporabnikom se bodo reševali sporazumno. Vkolikor to ne bo izvedljivo, bo za vse spore pristojno Sodišče v Zagrebu, HR.

Ta sporazum začne veljati dne 20. januarja 2013. leta.

Injigo v premišljevanju

Približno eno leto je Injigo ostal v votlini, v Manrezi, se kesal svojih grehov in premišljeval o skrivnosti Jezusovega življenja. Tako je prvi opravil duhovne vaje pod vodstvom Blažene Device Marije, zapisal je navodila in kasneje objavil knjgo "Duhovne vaje" po kateri so se skozi stoletja miljoni ljudi duhovno vadili in bogatili. Danes je ta votlina lepo urejena kot sestavni del cerkve in rezidence Družbe Jezusove. Nad vhodom v votlino sta angela, ki držita napis z besedami iz Duhovnih vaj v španščini.

Levi angel nosi napis:

Prosim za notranje spoznanje Gospoda, ki se je zame učlovečil, da bi ga bolj ljubil in hodil za njim.

Desni angel nosi napis:

Kristus vse kliče pod svojo zastavo, a nasprotnik Lucifer pod svojo.